Coronavirus (COVID-19) travel update
Vi arbejder fortsat hjemmefra og har begrænset adgang til telefonopkald/online chat.
Kommer du ikke hurtigt igennem, så send os en besked på info@penguin.dk. Vi er klar på mailen og ringer gerne tilbage inden for kort tid.

Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR
För resan gäller de allmänna villkor för paket- och gruppresor som överenskommits mellan Researrangörsföreningen i Danmark och Konsumentverket.

SÄRSKILDA RESEVILLKOR
(Gäller fr.o.m. 07-01-01)
Dessa villkor kompletterar och ersätter i förekommande fall de allmänna resevillkoren.

ARRANGEMANG
Turerna i detta program är arrangerade, om inte något annat anges, av PENGUIN TRAVEL i Danmark i samarbete med lokala turarrangörer.

AVTAL
Avtalet är bindande för bägge parter när anmälningsavgift eller den av resebyrån fastställd inbetalning är mottagen. Med inbetalning av anmälningsavgiften bekräftar kunden samtidigt att ha tagit del av och accepterat de här skrivna och/eller i broschyren/turbeskrivningen angivna villkor för resan. Penguin Travel ingår avtal med huvudresenären, d.v.s. den som bokar resan för sig själv och ev. medresenärer. All kontakt sker med huvudresenären.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Beställning skall bekräftas inom 7 dagar (eller kortare*) med en anmälningsavgift (delbetalning) enligt följande:
- för resor under 10000 SEK är avgiften 1800* SEK/person.
- för resor över 10000 SEK är avgiften 4000* SEK/person
*Anmälningsavgiften kan vara högre eller måste betalas inom kortare tid i fall t.ex. flygbiljetter måste utfärdas och betalas till flygbolagen långt innan avresan.
I anmälningsavgiften är inte inräknade eventuella visumavgifter och avbeställningsskydd som ska betalas i samband med beställningen av resan och kan inte tilläggsbeställas i efterhand.
I fall anmälningsavgiften inte är oss tillhanda senast på förfallodagen bortfaller bokningen automatiskt.
Din bokning kommer att bekräftas via e-post (önskas skriftlig bekräftelse kan sådan skickas per post mot en avgift på 25 SEK).

SLUTBETALNING
Slutbetalningen av resan, om inget annat är avtalat, ska vara oss tillhanda senast 45 dagar före avresan. Glöm ej att ange Ert bokningsnummer. Därefter åtar vi oss att skicka färdhandlingar, biljetter, m.fl. i god tid så Du får dem senast 7 dagar före avresan.
Du kan betala Din resa via bankgiro: 5878-6716.
Om betalningen inte görs i tid (enligt ovan) äger Penguin Travel rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.
OBS! Var uppmärksam på att även internetbetalningar kan ibland ta upp till 2 arbetsdagar innan de registreras.

RESANS PRIS
Grundpriset omfattar det som är specificerat för varje enskilt resmål i katalogen/sajtet/turbeskrivningen, vanligen del i dubbelrum. Dock måste resenär som beställt del i dubbelrum vara beredd på att betala enkelrumstillägg om rumspartner ej kan ordnas. Tillägg för tillval/förlängning, m.fl. ska vara specificerade för varje enskilt resmål samt i turbeskrivningen.

HOTELLRESERVATION
Vid köp av hotellvistelse eller annat arrangemang utan flygtransport debiteras en expeditionsavgift för nuvarande på 650:- SEK per utskriven faktura/bekräftelse.

ÄNDRINGAR
Om inget annat anges gäller då följande:
- för mer än 45 dagar före avresan: för ändring av flyg och/eller arrangemang som inte är slutbetalt debiteras en expeditionsavgift på 750 SEK/person. Vi förbehåller dock oss rätten för inga ändringar efter bekräftelsen under högsäsong samt högtider. Alla eventuella tilläggstjänster (som utflykter, teaterbiljetter och dylik)
debiteras med 300SEK/bokning i expeditionsavgift.
- Senare ändringar (kortare än 45 dagar innan avresan) betraktas som avbeställning och en ny beställning. Tilläggstjänster kan inte heller läggas till.

AVBESTÄLLNING
Om inget annat anges gäller då följande kostnader per person:

 

Med avbest.skydd*

Utan avbest.skydd

>45 dagar  före avresan

200

anmälningsavgiften

45-30 dagar före avresan

350

100% av resans totalpris**

<30 dagar före avresan

350

100% av resans totalpris

<72t före avresan

100% av resans totalpris

 

* Förutsätter att avbeställningen sker p.g.a. skäl som täcks av villkoren för avbeställningsskydd (se nedan).
Avbeställningsskyddet samt ev. visumavgifter återbetalas dock ej.
**Med förbehåll för högsäsong och högtider då avbeställningen är icke möjlig efter bekräftelse. Då får kunden ingen återbetalning.
OBS! I fall ett paketarrangemang, visum, en hotellbokning eller en flygbiljett omfattas av strängare avbeställningsvillkor då gäller dessa i stället och resenären blir upplyst om detta i samband med bokningen.

AVBESTÄLLNING VID AKUTSJUKDOM
Vi rekommenderar att Du tecknar en avbeställningsskydd försäkring hos Europeiska Reseförsäkring (5% av resans grundpris, exkl. flyg, dock min 250/pp). Denna försäkring täcker den del av resans pris som resebyrån inte ersätter om Du eller närmaste familj medlemmar drabbas av akut sjukdom, alvarlig skada eller dödsfall. Information om de fullständiga försäkringsvillkor lämnas vid beställningen; eventuella priser hittar Du i prislistan. Medresande omfattas inte av avbeställningsrätten /eller önskar medresande att trots allt resa då justeras resans pris enligt den ’nya’ antalet deltagare. Med detta menas bortfall av grupprabatt; betalning av ev. enkelrumstillägg och dylik. Inbetalda flygbiljetter, avgifter/skatter (t.ex. visum m.fl.) som inte är del av resans grundpris omfattas inte heller av avbeställningsskyddet och återbetalas ej.

RESEFÖRSÄKRING
EU-försäkringskortet ger dig rätt till nödvändig vård vid  allmänna sjukhus och läkarmottagningar. Var uppmärksamma också på att incheckat bagage ersätts endast i begränsad omfattning. Resenären är själv ansvarig för omkostnader i samband med sjukdom, sjukhusvistelse, m.fl. under resan utan något ansvar från arrangören. Vi rekommenderar därför att Ni tecknar/kompletterar en reseförsäkring/sportreseförsäkring vilken bl.a. täcker omkostnader vid olycka eller dödsfall och för behandling av sjukdom, hemtransport och bagageförlust/försening. Om du fyllt 70 år eller har kroniska sjukdomar kan särskilda villkor gälla.

FLYGBOLAGENS ANSVAR
De deltagande flygbolagen påtar sig inget ansvar för händelser som inträffar vid tidpunkter när resenären inte befinner sig ombord på det respektive flygbolagens flyg. För ansvar för incheckat bagage hänvisas resenären till flygbolagets egna bestämmelser och de internationella konventioner under Warszawa-konventionens ersättningsregler.

KUNDENS ÅTAGANDE
Kunden ansvarar för att han/hon nås av viktiga meddelanden under den kontakt information denne lämnat vid beställningen. Dessutom förpliktar sig kunden att ha giltigt pass och för resans genomförande de nödvändiga visum och vaccinationer. Det åligger resenären att omgående kontrollera uppgifter såsom reslängd, pris, för- och efternamn i biljetter, pass och övriga färdhandlingar. Namnet på flygbiljetten ska överensstämma med passet annars kan detta leda till avvisning vid check-in till flyget. Vi åtar oss inget ansvar för följder p.g.a. icke korrekta uppgifter som resebyrån inte har haft möjlighet att känna till i förhand. Kunden åtar sig att vara på plats i god tid före landarrangemangets start.

REKLAMATIONER
Eventuella anmärkningar under resan ska framföras till flygbolaget, arrangörens representant på plats eller resebyrån inom rimligt tid efter resenären upptäcker brist/fel så att de åtgärdas med det samma och med minsta obehag för resenären. Sker ej rättelse på plats skall skriftligt anmälan lämnas till Penguin Travel senast 14 dagar efter hemkomst. Gör Du en reklamation eller anspråk för ersättning från flygbolaget eller arrangören borde Du ha skriftlig bevis på varför det inte går att åtgärda bristen/felet på plats. Ofullständiga reklamationer leder till att reklamationsrätten går förlorad.

FLYGTIDER I RESPLANEN OCH BILJETTER
De i biljetterna och resplanen angivna tider är alltid lokala tider. Ibland kan det, efter flygbiljetter och resplan är utställda, förekomma tidsändringar (ofta per 1 april och 1 november då flygbolagen ändrar sina avgångs- och ankomsttider samt vid övergången från/till sommartid). Kontrollera därför alltid avgångstiderna på färdhandlingarna Du fått. Kontakta omgående resebyrån i fall av tidsavvikelsen från den ursprungliga beställningen/bekräftelsen så att eventuellt fel rättas till innan avresan.

BYTE AV FLYGPLATS
När resplanen kräver byte av lokal flygplats kommer transferkostnaden att betalas av resenären lokalt.

CHECK-IN TID
Vi rekommenderar att Du redan vid ankomsten till Din destinations flygplats tar reda på check-in tider. Upplysningar från Penguin Travel eller flygbolag beträffande avresa, gates och terminaler är enbart vägledande och inte bindande på något sätt. Det kan uppstå hinder som leder till nödvändiga ändringar från en gate/terminal till en annan. Kolla därför också alltid gate/terminal vid t.ex. flygbyte med korta tidsintervaller.

SKATTER OCH AVGIFTER
En del skatter ingår i själva flygbiljetten. Däremot, ska en del flygplats- eller andra turistmässiga skatter betalas kontant vid avresan eller på plats och som därför inte går att betala hemifrån. Normalt anges detta i färdhandlingarna. De enskilda länderna kan dock, utan eller med kort varsel, införa nya skatter eller höja gällande skatter och dessa kan ändras mellan beställningen och avresan eller mellan avresan och hemresan.

PASS, VISUM, VACCINATIONER, M.M.
Har inte resenären ett svenskt pass ska detta meddelas till oss vid beställningen så vi kan ger kunden råd eller hänvisningar till hur denne själv ska söka upplysningar angående de för resan krävda formaliteter på sitt lands ambassad, konsulat samt vaccinationscentral. Utelämnas sådan information har arrangören inget ansvar för följderna, eventuella ofullständiga inresedokument, vaccinationer, m.m. som kan drabba resenären. Var uppmärksam på att det ofta ställs krav på transit visum. Passet ska, utanför EU länderna, normalt vara giltigt i minst 6 månader efter avresa från resmålet/landet.

ÖVERLÅTELSE
Resan kan inte, p.g.a. underleverantörernas regler, överlåtas.

FÖRSUMMELSE, OUTNYTTJANDE AV TLÄNSTER, M.M.
Har kunden inte avbeställt resan och/eller befinner sig resenären inte på angiven tid och plats för av- eller hemresa, eller kan inte kunden tillträda eller avsluta resan p.g.a. bristande resedokument som t.ex. giltigt pass, nödvändigt visum, vaccinationer, m.fl. har arrangören rätt att kräva den totala summan för resan. Om kunden missar  transport eller på annat sätt avstår från att utnyttja en tjänst som är beställd kan denne inte kräva gottgörelse för de outnyttjade tjänsterna.

RESEARRANGÖRENS ANSVAR
Penguin Travel är enligt lagen om paketresor ansvarig för resans genomförande. Penguin Travel påtar sig dock inget ansvar för ändringar, förseningar, m.fl. som är följd av avtalsbrytning, strejk, väder  förhållande eller hinder som arrangören inte råder över eller haft möjlighet att förutse (Force majeure).

PIONJÄRRESOR
Pionjärresor är ett resekoncept som innebär gruppresor med färdledare till nya resmål eller en resa som Penguin Travel anordnar för först gången. Våra pionjärresor går till exotiska och outforskade resmål lång borta från turiststråket. Vår idé är att utforska och prova dem resmålen och därför det exakta programmet ofta inte kan planläggas i detalj i förväg utan anpassas på plats. Detta lägger vissa krav på deltagarna för flexibilitet och större tålamod. Om man är äventyrslysten, spontan och öppen för oförutsedda händelser kan man förvänta sig oförglömliga upplevelser med kulturella intryck, storslagen natur och minnesvärda resestunder.
Pionjärresorna erbjuds till lägre priser än våra vanliga resor och ofta även till marknadens lägsta priser.

INSTÄLLANDE AV RESA
Penguin Travel förbehåller sig rätten med min 3 veckors varsel att företa nödvändiga ändringar eller ställa in avresan för gruppresor på grund av lågt deltagarantal, bristande anslutning eller omständigheter som resebyrån och dess samarbetspartner inte råder över eller haft möjlighet att förutse. I detta fall ska resebyrån alltid försöka att erbjuda, så gott det går, likvärdigt resealternativ. Om kunden inte vill delta i den erbjudna resan ska den inbetalda summan återbetalas dock utan några ytterligare krav på annan ersättning.

FÖRBEHÅLL OM ÄNDRING AV PRISER, OCH AVTALSVILLKOR*
*Vänligen notera att detta avsnitt endast gäller paketresor.
Priserna är baserade på de per 2014-11-15 gällande avgifter, tariffer och valutakurser. Penguin Travel förbehåller sig rätten till prisändringar efter avtal ingåtts. Prishöjning kan ske p.g.a. ändringar i transportomkostnader, däribland bränslepriser, skatter, avgifter eller tillstånd för användning av vissa flygplatser, landnings-, startbanor och dylik. En prishöjning ska meddelas snarast möjligt och senast 20 dagar före avresan och får inte överstiga 10% av resans offererade pris. I det fall detta villkor inte uppfylls får kunden avbeställa resan utan extra omkostnader. Detta är dock under förutsättningen att avbeställningen meddelas till Penguin Travel omedelbart after kunden har blivit underrättad om prishöjningen. Vid prisfall p.g.a. ändringar i nedgående riktning i de ovannämnda förutsättningar ska kunden informeras om detta snarast möjligt. Vid prissänkningar på kortare tid än 20 dagar före avresan får kunden inte kräva prisjustering.
I samband med resor angivna i SEK ska prishöjning/prisnedsättning ske enligt följande:
1) Vid ändringar av flygpriser, samtliga avgifter och skatter med det faktiska beloppet.
2) Valutaändringar på mer än +5% eller -10%  jämfört med prislistans utgivnings datum: Prisändringen ska omfatta omkostnader som berör den aktuella valutan och inte hela paketpriset. Priserna på allt i prislistan, förutom flygbiljetter, är fastsätta i förhållande till USD’s kurs. Detta innebär att om kursen på USD stiger med +5% då t.ex. en tågbiljett med Den Transsibiriska järnvägen eller något arrangemang i t.ex. Mongoliet, stiger i motsvarande grad. Paketresor som innehåller både flyg och landarrangemang (t.ex. weekend resa till Moskva) påverkas inte i samma mån eftersom paketpriset är delvis grundat på utländsk valuta. Vanligtvis, en ändring i valutakursen (USD) med +5% kan leda till att paketpriset stiger med ca 2-3%. En prisnedsättning förutsätter dock att det inte skett några prisändringar på t.ex. hotell och/eller landarrangemang i samband med kursändringen.

RESLÄNGD
Räknas fr.o.m. ankomstdagen t.o.m. avresedagen från destinationen. Angiven reslängd omfattar därför inte alltid hela dagar.

ÖVRIGT
1. Prislistan gäller fr.o.m. 15-12-13 och tills vidare.
2. Penguin Travel förbehåller sig rätten för ev. tryckfel samt ändringar som uppstått efter denna prislista/resevillkoren är tryckta.
3. Eventuellt krav mot Penguin Travel ska avgöras enligt dansk lag vid Sjö- och Handelsrätten i Danmark.
4. Penguin Travel är medlem i Resegarantifonden i Danmark, Reg.nr. 888.

Långritt Över Balkanbergen 6800 SEK, 8 Dagar

Långritt Över Balkanbergen

Drömmer du om att få rida på urgamla leder över imponerande bergstoppar, genom öde bergspass, längs...
Se allt» Aktuellt

13.03.2017 17:30

10 fakta om Nordkorea

  1. Nordkoreas kalendern är baserad på födelsedagen av landets "eviga president" Kim Il-Sung: den 15:e april 1912 2. Det finns nästan inga fungerande trafikljus, och de få som fungerar används inte, för de har ersatts av poliser som styr trafiken. 3. Världens största stadion - Rungrado May 1 Stadium - finns i Nordkorea , och har 150,000 sittplatser 4. Dragspel är den...


05.08.2016 15:40

WEEKEND SKIDRESOR TILL BANSKO

I år är vi glada att få kunna erbjuda kortare skidresor. Har du inte möjlighet att resa en hel vecka kan vi ordna kortare skidresor, t.ex. över en veckoslut. Kontakta oss gärna för priser och ett reseförslag som passar just dig.  


10.12.2015 14:12

Bansko Nyheter: Ny 6-stolslift klar till säsongen

Nu börjar skidsäsongen i Bansko! Officielt öppnar skidsäsongен i Bansko den 12:е december och i förbindelse med det ska den nya 6-stolsliften sättas i gång. Den nya liften har en hastighet på 6 m/sek och en kapacitet på 2000 personer per timme. Liften kör 2.3 km (6-7 minuter) upp till Shiligarnik-Todorka. Har ni inte beställt er skidsemester i Bansko än? Klicka här för mer information. Vi...


16.07.2015 12:30

SKIDRESOR - SISTA CHANSEN!

Sista chansen att boka din vintersemester till sommarpriser. Du har väl inte missat vårt nyhetsbrev med detta fantastiska erbjudande på skidresorna till Bulgarien? Vi vill uppmärksamma dig att vi har några platser kvar på utvalda veckor till Bansko. Du kan spara ytterligare på din reskassa om du är snabb och slutbetalar din skidresa till Bulgarien före den 22/7. Då får du ett 6-dagars...